Utveckling

If you're not going forward you're going back

Pedagogisk utveckling för både elever och lärare samt arbetet med ständiga förbättringar spelar en central roll på Laboraskolan. Vi strävar efter att vara i ständig rörelse framåt, mot allt bättre resultat och högre kvalitet. Vi menar och vill verkligen det vi säger, nämligen att vara Sveriges bästa skola, och den ambitionen genomsyrar verksamheten varje dag!

För att skapa en lärande organisation som av sig självt driver utvecklingen framåt arbetar vi systematiskt med verksamhetens kvalitet. Vi är ISO 9001-certifierade, vilket innebär att vårt kvalitetsarbete följer en internationellt vedertagen standard för att säkerställa verksamhetens utveckling och kvalitet.

Skolan har genomgått flera externa revisioner och inspektioner av olika aktörer. T ex har Skolinspektionen granskat skolan vid ett flertal tillfällen och de många inspektionerna har medfört att kritik- och förbättringsområden har åtgärdats, vilket i sin tur har bidragit till en allt bättre skola och en verksamhet med mycket hög kvalitet. Efter varje inspektion har samtliga åtgärder godkänts.

På Laboraskolan har vi upprättat rutiner för rekrytering och säkerställande av kompetens, vilket inkluderar personalens utveckling, både på grupp- och individnivå. Vi driver intern kompetensutveckling parallellt med externa fortbildningsinsatser för alla våra anställda. För närvarande genomgår t ex alla lärare Skolverkets webbaserade utbildning kring betyg och bedömning. Därutöver deltar två lärare i lärarlyftet och vår rektor genomgår rektorslyftet.

Vi prövar, utvärderar och utvecklar kontinuerligt vårt pedagogiska arbetssätt och våra pedagogiska metoder. På Laboraskolan är pedagogiska reflektioner och samtal ständigt levande och vi vågar pröva olika vägar. Läsåret 2015/2016 implementerar vi t ex en egenutvecklad modell för ämnesintegrering, Self-directed learning och ökad lärarsamverkan.

I vårt kvalitetssystem har vi dokumenterade rutiner som beskriver vår undervisningsprocess. Genom att mäta och följa upp olika delar av processen identifieras förbättrings- och utvecklingsområden, vilka i sin tur ligger till grund för nya mål och vägar till målen.

Självklart deltar eleverna i utvecklingsarbetet, både formellt genom klassråd, elevråd, utvecklingssamtal, utvärderingsenkäter, osv, men också reellt genom direkt inflytande över undervisningen och det egna lärandet. Även denna process beskrivs i olika rutiner och är kvalitetssäkrad. Vi är övertygade om att när eleverna får vara med och äga processen, blir delaktigheten, ansvarstagandet och motivationen större – och resultaten bättre!