Elevhälsoplan

What we do for one we do for all

Vårt elevhälsoarbete är en del av undervisningsprocessen och ingår därmed i vår kvalitetscertifiering. Vi har utarbetat rutiner för hur arbetet med elevhälsa, elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar, åtgärdsprogram och specialpedagogiska insatser ska fungera för att garantera varje elevs rätt till en likvärdig utbildning och säkerställa varje elevs rätt att få sina behov tillgodosedda.

För att säkerställa behovsidentifieringen har vi:

  • Screening av alla elever i åk 3, 5 och 8, i matematik, engelska och svenska.
  • Möte med elevhälsoteamet varje vecka.
  • Lärarkonferens med elevärenden som stående punkt, varje vecka.
  • Utvecklingssamtal, IUP och skriftliga omdömen för alla elever, varje termin.
  • Bedömningsprognos i alla ämnen, för alla elever, i mitten av varje termin.

För att säkerställa elevers tillgång till det stöd de har rätt till har vi upprättat en elevhälsoplan som tydligt beskriver ansvar och arbetsgång. Till elevhälsoplanen finns ett antal rutiner som ytterligare beskriver hur ett specifikt elevärende ska hanteras, från anmälan till uppföljning av åtgärder och resultat.

Till elevhälsoarbetet hör också vår likabehandlingsplan som beskriver hur vi arbetar både akut och förebyggande mot kränkningar och diskriminering.

Laboraskolan följer de nationella styrdokumenten för utbildning. Läroplanens två huvuduppdrag, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget, är basen i vårt kvalitetsledningssystem. Kursplanerna och ämnesplanerna är utgångspunkten för det pedagogiska innehållet och det pedagogiska arbetet. Vi är också noga med att följa allmänna råd som Skolverket publicerar och som behandlar vissa särskilt viktiga områden.

Vi betraktar staten, eller samhället, som vår kund och de nationella styrdokumenten ser vi som våra kundanknutna krav. Utbildning, enligt dessa krav och riktlinjer, är tjänsten vi levererar. Vår affärsidé är att göra detta, exceptionellt bra!