Laboraskolan är en allmän friskola i Långaryd.

Vi utbildar elever i grundskolans åk 3-9 samt i gymnasieskolans Ekonomiprogram och erbjuder en kunskapsfokuserad utbildning i en trygg och harmonisk undervisningsmiljö.

Våra elever presterar goda studieresultat genom ett systematiskt kvalitetsarbete i ett positivt arbetsklimat, för både elever och lärare.

Eleven i centrum

Laboraskolan följer de nationella styrdokumenten, dvs läroplaner och ämnes-/kursplaner för grundskolan respektive gymnasieskolan. Skolan sätter eleven i centrum och erbjuder en trygg och harmonisk studiemiljö där skolarbetet, kunskapsutvecklingen samt arbetet med normer och värden står i fokus.

Laboraskolan har högt ställda ambitioner för verksamheten. Utvecklings- och kvalitetsarbetet löper kontinuerligt och alla berörda parter deltar i processen, särskilt när det gäller uppföljning och utvärdering av elevernas lärande. Laboraskolan är sedan juli 2015 kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2008 och erbjuder eleverna både en kunskaps- och en värdegrundsgaranti.

Skolans verksamhet genomsyras av ledorden Glädje, Engagemang och Fokus. Det pedagogiska förhållningssättet är att eleven genom kritisk granskning och med nyfiken motivation att nå sina mål, ska lära sig själv att utveckla kunskap. Vi kallar det ”Learning To Learn” och påbörjar hösten 2015 implementering av SDL, (Self-Directed-Learning), som pedagogisk modell.

Harmonisk utveckling

Utbildningen ska förmedla den värdegrund som genomsyrar ett demokratiskt samhälle och som är uppbyggd på individens frihet och integritet och alla människors lika värde och jämställdhet. Skolan arbetar systematiskt för att upptäcka och ge stöd åt elever med särskilda behov samtidigt som alla elever ska stimuleras och utmanas att nå högt uppsatta mål.

Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper och färdigheter samt i samarbete med hemmet främja en harmonisk utveckling till ansvarstagande människor i ett demokratiskt samhälle. Laboraskolan verkar även för internationell förståelse och insikt i olika länders kulturer och traditioner och då även i ett affärsmässigt perspektiv.

Starten

Bakgrunden till skolans uppkomst är en grupp föräldrar som med ett brinnande intresse för sina barns utbildning redan 2003 började fundera över möjligheten att starta en egen skola tillsammans. Visionen var tanken om att en mindre skola med små klasser säkerställer god ordning, effektiv inlärning i en lugn arbetsmiljö samt ger goda möjligheter att på ett tidigt stadium motverka negativa handlingar och beteenden.

Visionen var också att uppnå en effektiv och högkvalitativ utbildning med fokus på goda studieresultat. Detta för att på bästa sätt förbereda eleverna inför livets alla utmaningar och utveckla ett ansvarstagande förhållningssätt i samhället.

2007 erhöll Laboraskolan tillstånd av Skolinspektionen och samma höst startades verksamheten.