SDL självstudie

Survival of the fittest

I sin bredaste betydelse beskriver ”SDL” en process där individen med eller utan hjälp från andra tar initiativ för att fastställa behov och formulera mål för sitt lärande, identifierar mänskliga och materiella resurser för lärandet, väljer och inför lämpliga lärandestrategier samt utvärderar resultaten från självstudierna.

SDL (Self-Directed  Learning) är en form av självstudier och handlar om att öka sina kunskaper, färdigheter eller prestationer av personliga skäl. Alla medel kan användas och lärandet kan ske var som helst, när som helst och oberoende av ålder.

Detta innebär att eleven själv tar initiativet att 1) följa en lärandeprocess och 2) ansvara för att avsluta sina studier. När initiativet tagits behåller eleven fullt ansvar och ansvarsskyldighet för att definiera lärandeprocessen och för att fullfölja den. Detta utesluter inte insatser från andra, men det avgörande beslutet är elevens. SDL betyder inte att eleven studerar ensam eller i avskildhet. Den avgörande faktorn vid självstudier är att eleven styr hela lärandeprocessen som börjar med att ett behov av att lära uppstår.

Att studera på egen hand handlar om att vägleda sig själv. Allt man kan göra för att förbättra denna förmåga ger en bättre möjlighet att lära på egen hand. Det är ett kraftfullt verktyg som förbereder personen för framtiden.

Elever som vill sätta igång får möjlighet att komma igång samtidigt som elever med särskilda behov kan få dessa behov tillgodosedda.

  • Du kan inte förändra ett barns hjärna, men du kan öva upp den.

Laboraskolan har beslutat att undervisning ska ske enligt SDL riktlinjer och börjar införa ändringar till skolstarten. Såväl föräldrar som elev som lärare är vi alla mycket stolta över denna spännande kapitel i Laboraskolans historia.

Laboraskolan mjukstartar SDL hösten 2015 och fortsätter med under de nästkommande åren att slutföra utbildningsstrategier, kvalitetsarbete och fysiska optimeringar till skolans miljö både in- och utomhus.

Redan nu har lärarna haft flera SDL Kick-Off utbildingsdagar för att samla resurser och förklara vägen framåt. Samtliga eleverna tillsammans med deras föräldrar har närvarit en informationskväll.  Alla är redo!!!