Kvalitetsarbete

Hög kvalitet ska prövas

ISO-certifierad

Laboraskolan AB har upprättat ett verksamhetssystem för kvalitetsledning. Detta system uppfyller kraven i ISO 9001:2008.

Ledningen ansvarar för att lägga upp strategier för verksamheten samt fördela resurser i företaget.

Undervisningsprocessen

Undervisningsprocessens rutiner beskriver hur verksamheten styrs från kunden, (staten), samt hur tjänsten utförs och levereras med högsta möjliga kvalitet. Uppföljning av undervisningsprocessen sker vid ledningens genomgång. Mätning och övervakning av delprocesser sker enligt respektive handlingsplan samt vid löpande stickprov, vilka beslutas av skolchefen.

Nationella prov behandlas som ett mätinstrument för att granska och säkerställa rättsäkerhet vid betygsättning, genom att jämföra elevernas slutbetyg i de ämnen och årskurser som nationella prov finns. Denna utvärdering sker vid ledningens genomgång i juni. Nödlägesidentifiering sker enligt skolans krisplan. Klagomål och avvikelser hanteras enligt rutinen ”Avvikelsehantering” som även styr förbättringsarbetet.

Personal

Vi fastställer kompetenskrav på all personal enligt skollagens krav samt planerar och följer upp kompetensutveckling och fortbildning enligt en särskild rutin. För rekrytering och anställning finns rutiner och checklistor för att säkerställa att vi lever upp till ställda krav, t ex när det gäller begäran av registerutdrag. Vid nyanställning genomförs en introduktionsutbildning som bland annat omfattar verksamhetssystemet.

Arbetsmiljö

Den verksamhetsmiljö som krävs fastställs av skolchef och personal tillsammans i augusti varje nytt läsår. Lärare ansvarar för att anpassa den erforderliga verksamhetsmiljön och omgående rapportera avvikelser till skolchefen. Med verksamhetsmiljö avses i första hand klassrum, men också övriga gemensamma lokaler och utrymmen som påverkar tjänsteutövningen. Arbetsmiljörisker fastställs av skolchef, elevskyddsombud samt skyddsombud enligt skolans rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inköp

Inköp styrs för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller specificerade krav avseende kvalitet i förhållande till verksamhetens mål och riktlinjer. Våra leverantörer bedöms utifrån förmåga att leverera produkter och tjänster som uppfyller våra krav. Leverantörsbedömningar sker enligt en särskild rutin och godkända leverantörer dokumenteras. För att säkerställa att rätt produkter kommer in i vår verksamhet utförs mottagningskontroll.

Kvalitetsarbete

Ledningen har fastställt en kvalitetspolicy för verksamheten, vilken granskas och fastställs vid ledningens genomgång i juni. Ledningen upprättar mål för verksamheten och följer upp dessa vid ledningens genomgång två gånger per år. Vi genomför interna revisioner för att säkerställa systemets duglighet samt att systemet efterlevs i verksamheten. Information som samlas in vid övervakning och mätning analyseras två gånger per år vid ledningens genomgång. Analysen bygger på dokumenterade och registrerade elevresultat, kollegiala bedömningar, enkäter, observationer, intervjuer, interna och externa revisioner samt sammanställning av avvikelserapporter. Till varje kvalitetsmål följer en handlingsplan som beskriver hur måluppfyllelsen ska mätas, analyseras och bedömas. Sammanställning av avvikelserapporter sker två gånger per år i samband med ledningens genomgång. Leverantörers prestanda analyseras årligen. Vi arbetar med korrigerande och förebyggande åtgärder samt ständiga förbättringar enligt rutinen för avvikelsehantering.